Statut Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów

Strona archiwalna (przeniesiono do archiwum: 2017-11-16)

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Kraków Miastem Rowerów i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 3. Siedzibą Stowarzyszenie i jego władz jest miasto Kraków.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim obszar miasta Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, a w dalszej kolejności obszar województwa małopolskiego i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego.
 5. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, których cele działalności nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 6. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
 7. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw innym osobom fizycznym i prawnym z wykorzystaniem dozwolonych prawem umów.

Rozdział II – Cele i sposoby działania

 1. Do celów Stowarzyszenia należą:
  1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Małopolski,
  2. działanie na rzecz rozwoju ruchu rowerowego,
  3. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej oraz infrastruktury sprzyjającej użytkowaniu roweru,
  4. działania na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  5. propagowanie innych zrównoważonych form transportu, w szczególności komunikacji publicznej i pieszej,
  6. działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  7. promocja i upowszechnianie sportu, turystyki i zdrowia,
  8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  9. ochrona i promocja zdrowia.,
  10. rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami i organizacjami o podobnym profilu, na rzecz realizacji celów statutowych,
  11. promowanie postaw obywatelskich, promocja współpracy sektora pozarządowego z jednostkami administracji publicznej, wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnych.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1. koordynowanie programów, kampanii promujących rower, działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego transportu oraz infrastruktury rowerowej,
  2. organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, konkursów, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji celów Stowarzyszenia,
  3. organizowanie imprez o charakterze sportowym, turystycznym lub kulturalnym,
  4. aktywne uczestniczenie w życiu publicznym,
  5. występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz planowaniem organizacji ruchu drogowego, w szczególności audytów rowerowych,
  6. współpracowanie z władzami i lokalnym samorządem, administracją terenową na rzecz realizacji zamierzeń,
  7. opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej w sprawach z zakresu działalności statutowej,
  8. opracowywanie materiałów edukacyjnych, raportów, prognoz, przeprowadzanie ankiet związanych z działalnością statutową,
  9. współpracowanie z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach oraz uczestniczenie w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
  10. gromadzenie środków finansowych (w tym zbiórki publiczne) na cele statutowe,
  11. współpracowanie z mediami, oficjalne wyrażanie stanowisk i komentarzy w  mediach w sprawach związanych z celami statutowymi.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która ukończyła 16 lat oraz popiera idee zawarte w §8 Statutu. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski, jak i cudzoziemiec, w tym również zamieszkujący za granicą.
 3. Przyjęcie nowego członka dokonuje Zarząd w drodze uchwały po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata na członka.
 4. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  3. wypowiadać się i wyrażać opinię we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  4. uczestniczyć we wszelkich formach działania, służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  5. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  6. uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu i stanowisk Stowarzyszenia,
  7. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 5. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
  1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia,
  2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia,
  3. regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
  1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, wspierająca finansowo, organizacyjnie lub materialnie cele działania Stowarzyszenia. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
  2. Członek wspierający posiada wszelkie prawa Członka zwyczajnego, za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa do udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  3. Członek wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich, lecz zobowiązany jest do regularnego wspierania finansowo, organizacyjnie lub materialnie celów działania Stowarzyszenia.
  4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
  5. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, poza obowiązkiem płacenia składek członkowskich i prawem zasiadania w Zarządzie Stowarzyszenia.
 6. Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd, po uprzednim upomnieniu, z powodu nieusprawiedliwionego przez 6 miesięcy zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,
  3. wykluczenia przez Zarząd, po uprzednim upomnieniu, z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
  4. skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym w procesie karnym, lub w procesie cywilnym oraz w jakimkolwiek innym procesie, w którym wobec członka Sąd orzekł karę dodatkową utraty praw publicznych,
  5. śmierci członka Stowarzyszenia,
  6. rozwiązania Stowarzyszenia.
 7. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub odmowy członkostwa zwyczajnego przysługuje odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Walnego Zebrania, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.
 8. Członkostwo honorowe ustaje:
  1. na pisemny wniosek członka honorowego, złożony do Zarządu lub
  2. uchwałą Walnego Zebrania.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje, w dwóch terminach, Zarząd, lub, na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków zwyczajnych stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna.
  2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co rok jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
  3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
  4. O terminie, miejscu i przewidzianym porządku obrad Członkowie powinni być powiadomieni nie później niż na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków mailowo lub telefonicznie (w tym SMS-em).
  5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
   1. uchwalenie Statutu i jego zmian,
   2. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
   3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
   4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie i podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
   5. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
   6. ustalanie na wniosek Zarządu zasad polityki finansowej Stowarzyszenia, w szczególności wysokości i częstotliwości wpłat składek członkowskich.
   7. nadawanie godności członka honorowego,
   8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
   9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
   10. rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
  6. Dopuszcza się udział w Walnym Zebraniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przy użyciu technik wideokonferencji, głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanych systemów informatycznych, stosownie do regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
  7. Głosowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej w czasie Walnego Zebrania nie mogą dotyczyć spraw, dla których zastrzeżona została forma głosowania niejawnego.
  8. Głosowania z wykorzystaniem dedykowanego systemu informatycznego w czasie Walnego Zebrania nie mogą dotyczyć spraw, dla których zastrzeżona została forma głosowania niejawnego, chyba że mechanizmy systemu informatycznego umożliwiają i zapewniają głosowanie niejawne.
  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
   1. z własnej inicjatywy,
   2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
   3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub zadania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  3. Do Nadzwyczajnych Walnych Zebrań mają również zastosowanie zapisy §21. pkt. 6, 7 oraz 8.
  1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przy czym w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
  3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólny okres kadencji.
  4. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na to samo stanowisko.
  5. Wybór członków odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
  6. W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu, Zarząd liczący w chwili wyboru przez Walne Zgromadzenie powyżej trzech członków może uzupełnić swój skład. Liczba członków Zarządu dobranych w trakcie kadencji nie może przekroczyć dwóch, zaś liczba członków wybranych przez Walne Zgromadzenie nie może być nigdy mniejsza niż 3 osoby. Uchwała Zarządu w sprawie dokooptowania członków zapada bezwzględną większością głosów. Jeżeli liczba członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie spadnie poniżej minimum określonego w niniejszym punkcie Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie celem wyboru nowego Zarządu.
  7. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić jednocześnie w skład Komisji Rewizyjnej.
  8. Podczas pierwszego zebrania Zarządu członkowie spośród swojego grona w głosowaniu jawnym wybierają Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
  9. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz zakresy obowiązków jego poszczególnych członków określa regulamin wewnętrzny Zarządu.
  10. Zarząd Stowarzyszenia może organizować zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wideokonferencji, głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanych systemów informatycznych, stosownie do regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
  11. Głosowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej nie mogą dotyczyć spraw, dla których zastrzeżona została forma głosowania niejawnego.
  12. Głosowania z wykorzystaniem dedykowanych systemów informatycznych nie mogą dotyczyć spraw dla których zastrzeżona została forma głosowania niejawnego, chyba że mechanizmy systemu informatycznego umożliwiają i zapewniają głosowanie niejawne.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy :
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
  2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  3. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. zwoływanie Walnych Zebrań,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczania i przyjmowania członków,
  7. przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,
  8. sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia,
  9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  10. uchwalanie planów i kierunków działalności Stowarzyszenia,
  11. regularne opracowywanie, aktualizowanie i podawanie do wiadomości członków oficjalnych stanowisk Stowarzyszenia,
  12. rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, który kontroluje pracę Stowarzyszenia oraz Zarządu:
  1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków Stowarzyszenia, przy czym w składzie Komisji Rewizyjnej większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na wspólny okres kadencji.
  4. Wybór członków odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
  5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić jednocześnie w skład Zarządu Stowarzyszenia.
  6. Podczas pierwszego zebrania Komisji Rewizyjnej członkowie spośród swojego grona w głosowaniu jawnym wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej oraz zakresy obowiązków jej poszczególnych członków określa regulamin wewnętrzny Komisji Rewizyjnej.
 5. Na wniosek Komisji Rewizyjnej wybrany członek Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu bez głosu decydującego.
 6. Komisja Rewizyjna może wezwać na swoje posiedzenie przedstawiciela Zarządu bez głosu decydującego.
 7. W przypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, ustąpienia lub odwołania któregokolwiek z członków Komisji Rewizyjnej Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia ustąpienia. Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w na zasadach opisanych w § 25. Kadencja członków wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji Komisji Rewizyjnej wyłonionej we wcześniejszym głosowaniu przez Walne Zebranie.
 8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
 9. Do Komisji Rewizyjnej zastosowanie ma również §23 pkt. 10, 11 i 12.

Rozdział V – Reprezentacja Stowarzyszenia

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes działający wspólnie z członkiem Zarządu lub Skarbnik działający wspólnie z członkiem Zarządu.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach innych niż wymienione w §31 uprawniony jest samodzielnie każdy z członków Zarządu.

Rozdział VI – Majątek Stowarzyszenia

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe oraz wartości niematerialne (w tym intelektualne) i prawne. Na środki finansowe składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich,
  2. darowizny, zapisy i spadki.
  3. wpływy pochodzące z dofinansowania działalności statutowej Stowarzyszenia przez dotacje organów administracji rządowej i samorządowej, fundacji i innych organizacji oraz instytucji.

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana podejmowana jest przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele wymienione w § 8.
 3. Sprawy nieuregulowane w Statucie, lub których interpretacja budzi wątpliwości, rozstrzyga Zarząd w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach”, w zgodzie z celami statutowymi Stowarzyszenia.