Wnioski i interwencje KMR w 2018 roku

Numer
Tryb
Adresat
Temat sprawy Data i treść wniosku Data i treść odp. Uwagi
5/2018
241 KPA
PMK
Termin udostępnienia mieszkańcom ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wilga przez Park Rzeczny pomiędzy ul. Kobierzyńską a ul. Rzemieślniczą 2018-01-12 (pdf)
4/2018
241 KPA
PMK
Termin udostępnienia infrastruktury rowerowej w rejonie  skrzyżowania ulic Wielicka/Powstańców Wielkopolskich 2018-01-12 (pdf)
3/2018
241 KPA
BKW
Kontrola wykonania drogi dla rowerów (DDR) w rejonie skrzyżowania ulic  Dobrego Pasterza z ul. Bohomolca 2018-01-11 (pdf)
2/2018
UIP
ZIKiT
Udostępnienie treści „proceduru wydawania audytu rowerowego” 2018-01-11 (pdf)
1/2018
UIP
ZIKIT
Lista chodników wyremontowanych w 2017 roku wraz z informacją dot. przeprowadzonego audytu „rowerowego” 2018-01-11 (pdf)

Zobacz także: Wnioski i interwencje KMR w 2017 roku

Użyte skróty:

 • 227 KPA – Zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze.
  Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany (źródło: ePUAP, stan na dzień 2017-11-16)
 • 241 KPA – Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy związane z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. (źródło: ePUAP, stan na dzień 2017-11-16)
 • BKW – Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa
 • KMP – Komenda Miejska Policji w Krakowie
 • KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • PMK – Prezydent Miasta Krakowa
 • SM – Straż Miejska Miasta Krakowa
 • UIP – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) (źródło: ePUAP, stan na dzień 2017-11-16)
 • ZIKiT – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
 • ZZM – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie