Audyt rowerowy

Audyt rowerowy był realizowany od 2001 roku między innymi w ramach Polecenia Służbowego nr 2/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z 26. stycznia 2005 roku przez zespół zadaniowy ds. infrastruktury rowerowej. Zespół był mieszanym ciałem doradczym, składającym się z pracowników Urzędu Miasta Krakowa i jego agend (Agencja Rozwoju Miasta, ZIKiT i jego poprzednicy), radnych, policji, straży miejskiej, ekspertów i przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych, powoływanym przez prezydenta miasta.

Audyt z założeniu miał badać zgodność projektu rozwiązań rowerowych ze Standardami Technicznymi ogłoszonymi Zarządzeniem Prezydenta Krakowa nr 2103/2004 i decydować o możliwych odstępstwach od tych standardów.

Jednak ze względu na to, że Zarządzenie 2103/2004 nigdy nie zostało w pełni wdrożone (specyfikacja przetargowa na prace projektowe w zakresie infrastruktury rowerowej nie zawierała wymogu zgodności projektu ze Standardami, a w przypadkach kiedy taki wymóg się pojawiał, nie był egzekwowany przez zamawiającego), Polecenie Służbowe nr 2/2005 nie zawierało odniesienia do Zarządzenia a projekty z reguły zawierały błędy i niezgodności ze Standardami, prace zespołu polegały nie na udzielaniu odstępstw, ale na walce o zgodność projektu z tymi Standardami.

W 2011 roku prezydent miasta zdecydował, że audyt będzie przeprowadzany wyłącznie przez pracowników urzędu miasta. Zespół zadaniowy ds. infrastruktury rowerowej został zlikwidowany. W jego miejsce powołano zespół ds. polityki rowerowej, nie zajmujący się bieżącymi sprawami. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do przedstawianych projektów przy pomocy strony internetowej. Uwagi są rozpatrywane przez pracowników ZIKiT. Zarządzenie Prezydenta nr 2103/2004 nadal nie jest w pełni realizowane – powstająca infrastruktura rowerowa nie jest zgodna z parametrami w nim określonymi.