KMR/20/2020 – Harmonogram odnawianie oznakowania poziomego infrastruktury rowerowej w Krakowie – UIP

Temat: KMR/20/2020 – harmonogram odnawianie oznakowania poziomego infrastruktury rowerowej – UIP
Data: 2020-07-10 19:36
Od: Zarząd Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów <>
Do: Sekretariat ZDMK, Wk umk <wk.umk>

Znak sprawy: KMR/20/2020

Szanowni Państwo!

Działając w interesie społecznym, realizując cele statutowe, na podstawie art. 61 Konstytucji RP z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:

  1. jakie działania zostały już podjęte w tym roku celem odnowienie zużytego/nieczytelnego oznakowania poziomego infrastruktury rowerowej w mieście Krakowie? 
  2. jaki jest harmonogram odnowień – które ulice i w jakiej kolejności?

Wydział WK proszę o monitorowanie rzetelności oraz terminowości realizacji nieniejszego wniosku przez ZDMK.

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy:

  • W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym
    rogu pisma.
  • Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi
    jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
  • Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

 

Oświadczenie:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39′ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Z poważaniem,
Łukasz Krzysztof Chruścicki | Sekretarz Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów