List otwarty do Kandydatów na Prezydenta Miasta Krakowa

W czasie Pikniku Finałowego Święta Cyklicznego dnia 8 czerwca ogłoszony został List otwarty do Kandydatów na Prezydenta Miasta Krakowa podpisany przez naszego Prezesa Jana Szpila. Już w ciągu kilku godzin zebrano ponad 350 dodatkowych podpisów.

Gorąco zapraszamy do składania podpisów! Będzie to możliwe m.in. w czasie każdej z najbliższych Mas Krytycznych. Można również pobrać wzór karty podpisów pod listem oraz sam list (w formacie pdf). 

 

 

Treść Listu:

List otwarty do Kandydatów na Prezydenta Miasta Krakowa

Szanowni Kandydaci na Prezydenta Miasta Krakowa w wyborach samorządowych, które odbędą się na jesieni 2014 roku!

W 2009 roku została podpisana przez władze Miasta Krakowa tzw. Karta Brukselska, zobowiązująca Nasze Miasto do zwiększenia udziału ruchu rowerowego w 2020 roku do 15% (obecnie kształtuje się on na poziomie 3-4%). Wielu mieszkańców odleglejszych od centrum dzielnic nie używa roweru na co dzień, z prozaicznej przyczyny: braku możliwości bezpiecznej i wygodnej jazdy na rowerze. 

Dlaczego rower?

Rower jako środek transportu (m. in. do pracy, szkoły, na zakupy i innych celów związanych z codziennym przemieszczaniem się po Krakowie) nie jest już dziś czymś wyjątkowym i coraz więcej Obywatelek i Obywateli Naszego Miasta wybiera go w codziennych podróżach. Krakowianie nie tylko zaakceptowali rower jako alternatywę dla zatłoczonych samochodami ulic miasta, ale w dodatku przeważającą większością głosów (ponad 85%) zdecydowali w referendum, aby w Krakowie budowano więcej ścieżek rowerowych.

Uważamy, że demokratyczny głos mieszkańców Krakowa, wyrażony w ww. referendum potwierdza, iż rozwój miasta nie polega tylko na powstawaniu wielkich i kosztowych inwestycji zadłużających miasto, ale przede wszystkim na inwestycjach poprawiających jakość życia. Inwestowanie w ścieżki rowerowe oznacza poprawę przestrzeni publicznej, zmniejszenie zatłoczenia, korków, hałasu i – co najważniejsze – poprawę jakości powietrza, które jest jednym z najgorszych w Europie.

Podkreślamy, że promocja ruchu rowerowego i masowe przesiadanie się mieszkańców na rowery to bardzo efektywny, niskokosztowy i stosunkowo szybki sposób na zmianę fatalnej sytuacji zakorkowanego i zanieczyszczonego miasta. 

Co jest potrzebne?

Wiele problemów rozwiązują niskokosztowe inwestycje, takie jak pasy rowerowe, kontrapasy, czy śluzy rowerowe. Aby jednak System tras rowerowych zaczął funkcjonować jako całość potrzebne są połączenia międzydzielnicowe.

Miasto ma plan!

Pragniemy przypomnieć, że istnieje dokument o nazwie Studium Tras Rowerowych. Niestety, dokument ten nie ma w mieście priorytetu, a kolejne drogi rowerowe realizowane są przede wszystkim przy okazji remontów i inwestycji drogowych. Przy czym w wielu przypadkach infrastruktura rowerowa jest traktowana przy tych inwestycjach po macoszemu. Popełniane są liczne błędy zarówno na etapie projektowania, jak i na etapie realizacji inwestycji. Korzystanie z nowobudowanych ciągów rowerowych jest często niewygone, a nawet niebezpieczne. Drogi rowerowe w Krakowie nadal budowane są bez planu, bez zapewnienia spójności, a środki finansowe z budżetu miasta każdego roku są niewspółmiernie niskie w stosunku do potrzeb i możliwości Miasta Krakowa oraz wyrażonej w referendum woli mieszkańców. 

Nasze postulaty

Uważamy, że wizja rowerowego Krakowa może być zrealizowana. Biorąc pod uwagę wyniki referendum lokalnego z dnia 25 maja 2014 roku, w którym ponad 175 tys. mieszkańców Krakowa powiedziało TAK dla rozbudowy sieci ścieżek rowerowych, wnioskujemy do Kandydatów na Prezydenta Miasta Krakowa o jak najszybszą realizację naszych postulatów.

1)    Domagamy się wpisania Studium Podstawowych Tras Rowerowych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Krakowa (podobnie jak wpisane są wszystkie planowane inwestycje drogowe),

2)    Żądamy stworzenia harmonogramu realizacji dla „Programu Inwestycji – Studium Podstawowych Tras Rowerowych” i zdecydowanego zwiększenia nakładów finansowych na realizację inwestycji rowerowych, zgodnie z poniższymi Uchwałami Rady Miasta Krakowa,

  • Uchwała Nr LXXII / 925/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2010 – 2015 opartych o Studium Podstawowych Tras Rowerowych Miasta Krakowa
  • Uchwala Nr XVIII /225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 – 2015.

3)    Żądamy zabezpieczenia w budżecie m. Krakowa środków finansowych w wysokości 40 – 50 milionów złotych każdego roku na realizację „Programu Inwestycji – Studium Podstawowych Tras Rowerowych” w ciągu najbliższych 5 lat, począwszy od 2015 roku,

4)    Domagamy się przygotowania przez podlegającą Prezydentowi Krakowa jednostkę organizacyjną – ZIKiT projektów i harmonogramu wykonawczego wszystkich najważniejszych połączeń międzydzielnicowych,

Żądamy respektowania przez miejskie jednostki realizujące inwestycje na terenie miasta Krakowa zapisów Zarządzenia nr 2103 / 2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”

 Apelujemy do Kandydatów na Prezydenta Miasta Krakowa w wyborach samorządowych, które odbędą się na jesieni 2014 roku o uwzględnienie w swoich planach powyższych postulatów i ich konsekwentną realizację. 

Połączmy Kraków rowerowo!

Rower na TAK!

Z wyrazami szacunku,

Za Zarząd Stowarzyszenia KMR,

Prezes KMR

Jan Szpil