Wielowariantowa koncepcja Trasy Ciepłowniczej – audyt

Kraków, 27 lutego 2023

Zarząd Transportu Publicznego
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl

Sz. P. Łukasz Franek
Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych
uczestników ruchu
lfranek@ztp.krakow.pl

Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
sekretariat@zim.krakow.pl

Dotyczy: Wielowariantowa koncepcja Trasy Ciepłowniczej (koncepcja poddawana „audytowi rowerowemu”)

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów przekazuje następujące uwagi dotyczące przedstawionych wariantów przebiegu tras w kontekście ruchu rowerów, przygotowane przez Marcina Hyłę (członka Stowarzyszenia):

1) Projektant powinien dokładnie przeczytać umowę, a następnie zapoznać się z Zarządzeniem Prezydenta m. Krakowa nr 3113/2018 (standardy rowerowe) i zrobić cały projekt jeszcze raz – tym razem zgodnie z umową i w/w załącznikiem do OPZ usuwając oczywiste wady zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego (zwłaszcza dotyczy niechronionych uczestników ruchu). Projektant miał w koncepcji m. in. przedstawić przebieg rowerowej trasy głównej nr 11. To, co zaproponował w koncepcji nie jest nią.

Przekroje dróg dla rowerów, ich lokalizację, promienie łuki poziome, skrajnię, geometrię na skrzyżowaniach, oddzielenie od chodnika itp. należy dostosować do rozwiązań typowych i parametrów opisanych w Zarządzeniu PMK nr 3113/2018 (zob. https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2018/3113/). Skrzyżowania należy projektować jako możliwie zwarte a nie odsuwać przejazdy dla rowerzystów o kilkadziesiąt metrów a w ulicach klasy Z, L i D zrezygnować z dróg dla rowerów, projektując je wyłącznie jako uzasadnione odstępstwo, na podstawie przesłanek określonych w w/w Zarządzeniu. Niedopuszczalne jest stosowanie w kilku miejscach dróg dla rowerów i pieszych.

W Studium Podstawowych Tras Rowerowych znajduje się m.in. zapis: „Na całym odcinku III obwodnicy
realizowanym jako estakada należy zasadniczy przebieg trasy nr 11 prowadzić jako obiekt inżynierski dowiązany do estakady poniżej poziomu jezdni, z bezkolizyjnym rozwiązaniem łącznic i korzystnym  wysokościowo dowiązaniem do tras rowerowych na koronach wałów Wisły. Pochylnie spiralne powinny zapewniać skomunikowanie zarówno z trasą główną nr 2 (Wiślaną Trasą Rowerową) na brzegu lewym, jak i trasą łącznikową „Wisła – Rybitwy” na brzegu prawym.”

3) Z przedstawionych wariantów największy potencjał z punktu widzenia polityki transportowej Krakowa i zapisów Studium Podstawowych Tras Rowerowych ma Wariant 1 pod warunkiem korekt opisanych poniżej. Pozostałe warianty wymagają nie tylko zmian znacznie poważniejszych ale też działań innych niż realizacja Trasy Ciepłowniczej w proponowanym przez nie kształcie. W szczególności dotyczy to wariantów 2 i 4, które nie obejmują przekształceń ul. Saskiej i Nowohuckiej. Warianty tunelowe (3 i 4) wymagają budowy kładki przez Wisłę w ciągu głównej trasy rowerowej nr 11. Taka kładka nie została przedstawiona w koncepcji, a w przypadku wariantów tunelowych (3 i 4) jest niezbędna.

4) Niezrozumiałe jest w kontekście budowy III obwodnicy pozostawienie dotychczasowych przekrojów ul. Nowohuckiej i Saskiej (oraz Lipskiej i płk. Kuklińskiego) w wariantach zakładających jej przekształcenie (1 i 3). Funkcja tych ulic w konsekwencji budowy III obwodnicy całkowicie się zmieni. Zatem ich forma (przekrój itp.) powinna zostać do nowej funkcji dostosowana.

Całość uwag, w tym wiele uwag szczegółowych, zamieszczamy w pliku wysłanym na audyt: cieplownicza_audyt