Wnioski i interwencje KMR w 2017 roku

Poniżej prezentujemy zestawienie interwencji podejętych przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów w roku 2017. Znajdują tutaj Państwo również wnioski kierowane do instytucji publicznych mających wpływ na kształt infrastruktury rowerowej w Krakowie oraz udzieloen nam odpowiedzi. Staramy się opiniować projekty infrastruktury rowerowej w ramach tak zwanego „audytu rowerowego”, monitorować jakość ich wykonania oraz stan dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym, kontrapasów rowerowych, śluz rowerowych wybudowanych w Krakowie w minionych latach.

Numer Tryb Adresat Temat sprawy Data i treść wniosku Data i treść odp. Uwagi
28/2017 241 KPA ZIKiT Oznakowanie skrzyżowania ul. Cybulskiego i Wenecja – ruch dwukierunkowy rowerów 21.12.2017 (pdf)  19.01.2018 (pdf)  
27/2017 UIP ZIKiT Pytania wz z usunięciem stojaków rowerowych przy ul. Wiślnej w Krakowie 18.12.2017 (pdf)  5.01.2018
(1-pdf) (2-pdf)
 
26/2017 241 KPA ZIKIT Interwencja w sprawie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach na ul. Koletek 18.12.2017 (pdf)  15.01.2018 (pdf)  
25/2017 UIP ZIKiT Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul.Zakopiańskiej 15.12.2017 (pdf) 12.01.2018 (pdf)

07.02.2018: odp. na skargę dot. bezczynności (txt)

12.02.2018: odp. na skargę dot. niepełnej odpowiedzi (txt)

12.02.2018: załącznik (pdf)

11.01.2018: skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf)

12.01.2018: skarga do BKW na brak merytorycznej odpowiedzi na wniosek (pdf)

06.02.2018: artykuł w portalu lovekrakow.pl nt. opóźnienia inwestycji

24/2017 241 KPA ZIKiT Wyznaczenie przejazdu rowerowego Al. 3 Maja x Reymana 13.12.2017 (pdf)  08.01.2018 (pdf) nds
23/2017 241 KPA ZIKiT Uzupełnienie brakujących dokumentów audytów rowerowych za rok 2017 01.12.2017 (pdf) 28.12.2017 (pdf)  
22/2017 241 KPA ZIKiT Uzupełnienie brakujących dokumentów audytów rowerowych za rok 2016 28.11.2017 (pdf) 28.12.2017 (pdf)  
 21/2017 241 KPA  ZIKiT Uzupełnienie brakujących dokumentów audytów rowerowych za rok 2015 24.11.2017 (pdf) 28.12.2017 (pdf) kontynuacja w roku 2018 – sprawa: 2/2018
20/2017 241 KPA ZIKiT Dopuszczenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach na ul. Boczna, Dworska, Szwedzka 24.11.2017 (pdf)  07.12.2017 (pdf)  
18/2017 UIP ZZM Protokół odbioru zadania „Park Rzeczny Wilga” 17.11.2017 (pdf)
29.12.2017 (pdf)

03.01.2018 (pdf-kopia protokołu)
 24.11.2017 Przekazanie wniosku przez PMK do ZZM (pdf)

13.12.2017 Skarga do BKW na bezczynność ZZM (pdf)

13.01.2018 Odpowiedź na skargę dot. bezczynności ZZM (pdf)

kontynuacja w roku 2018 – sprawa: 5/2018

17/2017  241 KPA  ZIKiT Wpusty ściekowe na przejeździe rowerowym przy Moście Dębnickim 16.11.2017 (pdf) 28.11.2017 (pdf)  
16/2017  241 KPA  ZIKiT Oznakowanie pionowe kontraruchu rowerowego 15.11.2017 (pdf)  06.12.2017 (pdf)  
15/2017  241 KPA  ZIKiT Audyt rowerowy Al. 29. Listopada 14.11.2017 (pdf) 27.03.2018 (pdf-skan)  20.02.2018: skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf)

21.03.2018: odp. na skargę (txt)

22.03.2018: załączniki do odpowiedzi na skargę (skan PDF)

5.04.2018: skarga na sposób załatwienia skargi (pdf)

20.04.2018: odp. na skargę (2) (txt)

26.04.2018: odp. na skargę (3) (txt)

14/2017 241 KPA BKW Kontrola dot. realizacji audytu rowerowego inwestycji Wielicka x Powstańców Wielkopolskich 27.10.2017 (pdf) 28.11.2017 (pdf) kontynuacja w roku 2018 – sprawa: 4/2018
14/2017  UIP ZIKiT Stan infrastruktury rowerowej na skrzyżowaniu ulic Wielicka x Powstańców Wielkopolskich 27.10.2017 (pdf)  28.11.2017 (pdf) 15.11.2017: skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf)

20.12.2017: odp. Prezydenta na skargę (pdf)

11/2017  241 KPA ZIKiT Widoczność z drogi dla rowerów przy ul. Grunwaldzkiej 11.07.2017 (pdf)
27.10.2017 (pdf)
07.08.2017 (docx)
06.11.2017 (docx)
 
9/2017   241 KPA ZZM Zablokowany przejazd trasą rowerową nad rzeką Wilga (ogrodzenie drogi dla rowerów (DDR)) 12.04.2017 (pdf) 15.12.2017 (pdf)  25.04.2017-przekazanie sprawy do ZZM (pdf)

18.11.2017- skarga na bezczynność ZZM (pdf)

15.12.2017 – odp. na skargę (txt)

kontynuacja w roku 2018 – sprawa: 5/2018

 8/2017   241 KPA BKW Remont chodnika Koletek Dietla w kontekście audytów rowerowych 12.04.2017 (pdf) 13.05.2017 (txt)  
7/2017   241 KPA  ZIKiT Sygnalizacja na przejeździe rowerowym Szwedzka x Monte Cassino 04.04.2017 (pdf) 08.05.2017 (docx)  
6/2017 241 KPA  ZIKiT Uwagi dot. realizowanego ciągu rowerowego przy ul. Bora-Komorowskiego  04.04.2017 (pdf) 17.04.2017 (skan/pdf)  
4/2017   KMP Wyznaczenie przejazdu rowerowego Al. 3 Maja x Reymana 17.03.2017 (pdf)

17.11.2017 (txt)

23.03.2017 (txt)

21.11.2017 (txt)

 
4/2017 241 KPA ZIKiT Wyznaczenie przejazdu rowerowego Al. 3 Maja x Reymana 17.03.2017 (pdf)  08.12.2017 (pdf)  17.11.2017: Skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf)

20.12.2017: Odp. Prezydenta na skargę (txt)

3/2017  UIP ZIKiT  Remont drogi dla rowerów (DDR) wzdłuż ul. Reymana  17.03.2017 (pdf) 12.04.2017 (pdf)  
 2/2017   241 KPA  ZIKiT Kontraruch rowerowy na ul. Bocznej 17.03.2017 (pdf) 12.04.2017 (docx)  
1/2017  241 KPA SM Kontrole wjazdu na drogę dla rowerów na ul. Reymana  17.03.2017 (pdf)  25.04.2017 (txt)  

Użyte skróty:

 • 227 KPA – Zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze.
  Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany (źródło: ePUAP, stan na dzień 2017-11-16)
 • 241 KPA – Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy związane z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. (źródło: ePUAP, stan na dzień 2017-11-16)
 • BKW – Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa
 • KMP – Komenda Miejska Policji w Krakowie
 • KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • nds – nie da się
 • PMK – Prezydent Miasta Krakowa
 • SM – Straż Miejska Miasta Krakowa
 • UIP – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) (źródło: ePUAP, stan na dzień 2017-11-16)
 • ZIKiT – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
 • ZZM – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie