12/2012 Nieprawidłowości przy remoncie ul. Śląskiej

Śląska po remoncieUlica Śląska została wyremontowana w 2012 roku. Niestety, nie została tam zachowana dobra praktyka dotycząca infrastruktury rowerowej, lecz rowerzystów uraczono „kontrapasem” na chodniku z kostki brukowej, mimo tego, że zmieściłby się tam „normalny” kontrapas w jezdni. Pismo skierowane do ZIKiT obejmuje jedynie aspekt zgodności wykonanej inwestycji ze Standardami technicznymi oraz faktu, że pozytywnie zaopiniowane uwagi do projektu nie zostały przekazane projektantowi do poprawy.


Treść pisma: 

W związku z przeprowadzonym w ostatnim czasie remontem ul. Śląskiej w Krakowie, uprzejmie informujemy, iż wedle poczynionych przez nas ustaleń w toku realizacji w/w inwestycji doszło do poważnych nieprawidłowości, za które odpowiada zapewne jeden z pracowników Państwa instytucji. W związku z powyższym wnosimy, by realizując obowiązek wynikający z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego niezwłocznie zawiadomili Państwo o tym fakcie prokuratora lub Policję.
Uzasadnienie
W toku przeprowadzania procedury audytowej w stosunku do w/w inwestycji zostały przedstawione, głównie przez osoby fizyczne, liczne uwagi do projektu. Wedle naszej wiedzy uwagi powyższe, nawet zaopiniowane pozytywnie nie zostały z niejasnych przyczyn przekazane projektantowi, który otrzymał wyłącznie uwagi zespołu audytowego. Z dostępnych na Państwa stronie internetowej dokumentów:

wynika wyraźnie jaka część opinii została przekazana dalej.

Wśród pominiętych znalazły się w szczególności uwagi Pana Krzysztofa Ryby, tzn. o zapisaniu w projekcie adnotacji, ażeby projektant przygotował go zgodnie ze Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej oraz uwagi Pana Łukasza Chruścickiego o zastosowanie obniżenia 3-5 cm. Obydwie uwagi są zaopiniowane pozytywnie, są w oficjalnym protokole ze spotkania, ale najprawdopodobniej nie zostały przekazane dalej. I finalnie obniżenia na całej długości DDR, jak i odpowiedniego krawężnika między DDR a chodnikiem nie ma. Podobnie brak nawierzchni bitumicznej, która musiałaby zostać użyta, gdyby inwestycję zrealizowano zgodnie z Zarządzeniem nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 roku, w sprawie wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” (które to „Standardy” muszą być stosowane nie tylko na podstawie przedmiotowego zarządzenia, ale również na podstawie uchwały nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 – 2015, gdzie czytamy m.in. iż rozbudowa sieci dróg rowerowych musi następować zgodnie z przyjętymi standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej).

Dodać należy ponadto, iż w protokole ze spotkania zespołu audytowego brak wyrażenia zgody na odstępstwo od standardów w kwestii nawierzchni i uwag o możliwości zastosowania nawierzchni z kostki.

Efektem w/w uchybień jest realizacja przebudowy ulicy w kształcie niezgodnym tak z obowiązującym w tym zakresie prawem miejscowym, jak i dobrymi praktykami w zakresie budowy bezpiecznej i „czytelnej” dla użytkowników infrastruktury rowerowej.

Opisana sytuacja wskazuje wyraźnie na niedopełnienie obowiązków przez nie znaną nam indywidualnie osobę, spośród pracowników Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Powyższe zachowanie stanowi czyn spełniający znamiona ustawy karnej tj. art. 231 § 1 kodeksu karnego, który stanowi:
Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Treść tego przepisu wskazuje, że wspomniany czyn można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie.

Fakt niedopełnienia obowiązków w przedmiotowej sprawie jest oczywisty, co wykazano powyżej. Natomiast szkoda dla interesu publicznego polega na realizacji inwestycji w kształcie niezgodnym z prawem.
Zgodnie z art. 304 § 2 kodeku postępowania karnego:
Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 221 par. 1 i art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy by niezwłocznie zrealizowali Państwo obowiązki wynikające z powołanego przepisu kodeksu postępowania karnego, w szczególności informując właściwego prokuratora lub Policję o poważnym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także podejmując niezbędne kroki celem zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa.

Żądamy ponadto poinformowania o podjętych przez Państwa czynnościach w terminach określonych w k.p.a.


Treść odpowiedzi: pdf

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w odpowiedzi na Państwa skargę dotyczącą nieprawidłowości przy remoncie ul. Śląskiej przesłaną w dniu 30 listopada 2012 r. informuje:

Obowiązujące w Polsce przepisy ogólne dotyczące dróg rowerowych poza jezdnią zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) są bardzo lakoniczne. Podają tylko zalecaną konstrukcję oraz przekroje poprzeczne. Stąd niektóre polskie samorządy stworzyły własne regulacje dotyczące projektowania infrastruktury rowerowej (standardy techniczne), oparte o przykłady najlepszej praktyki z krajów zachodniej Europy. W Krakowie takie standardy określać ma Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2103/2004 w sprawie wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”

Opracowując projekt budowlany projektant zobowiązany jest zastosować się przede wszystkim do obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r, nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), przepisów ww. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, przy uwzględnieniu właściwych norm.

Potwierdzeniem powyższego jest składane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dopiero w dalszej kolejności w miarę posiadanych możliwości projektant stosuje dodatkowe regulacje dotyczące projektowania infrastruktury rowerowej (standardy techniczne). Ww. standardy są wytycznymi dla projektanta, ograniczonymi jednak względami technicznymi, ekonomicznymi czy uwarunkowaniami dot. zabudowy (np. zwarta zabudowa terenu, obszary zabytkowe).

Ponadto informujemy, iż Sekretarz Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie przesłał mailem do firmy projektowej PRO-BUD w dniu 13.04.2012 r. o godz. 11.35 protokół z 9-go posiedzenia zespołu, na którym opiniowany był projekt przebudowy ul. Śląskiej oraz wydany audyt rowerowy dla ww. projektu (nr pisma ZIKiT/S/20618/12/UK/23748 z dnia 13.04.2012 r.);

Odnosząc się do zastosowanej na ścieżce rowerowej nawierzchni informujemy, iż z uwagi na gęsto występujące sieci uzbrojenia podziemnego oraz krótki przebieg ścieżki rowerowej zdecydowano się na zastosowanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, jako nawierzchni rozbieralnej (łatwej do przywrócenia w przypadku konieczności rozkopu w wyniku np. awarii sieci).

Dodatkowo informujemy, że wykonanie ścieżki rowerowej w ciągu ul. Śląskiej nie znajduje się w „Studium podstawowych tras rowerowych” a jej uwzględnienie w projekcie wykonane zostało ponadprogramowo, gdyż podstawowe założenia do przebudowy ulicy Śląskiej miały na celu renowację nawierzchni jezdni oraz usystematyzowanie sposobu parkowania.