7/2012 Mogilska – projekt przebudowy

Aby dowiedzieć się jak wyobraża sobie przebudowę Mogilskiej ZIKiT i Wykonawca wnioskowaliśmy o udostępnienie planów i koncepcji tej przebudowy (również roboczych wersji takich). Niestety w odpowiedzi poinformowano nas jedynie że takowe istnieją i… nie przesłano ich. W sieci natomiast pojawiły się informacje, że plansze te dostały Rady Dzielnic II i III celem konsultacji. Czy takie działanie ma celowo utrudnić dostęp do planów przebudowy i utrudnić nadzorowanie jej przez stronę społeczną?


Treść wniosku: 

Wnosimy o udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się obecnie przebudowa ciągu Mogilska – Jana Pawła II, tj. w szczególności czy został już wykonany projekt koncepcji lub przebudowy ulicy Mogilskiej oraz jakie decyzje zostały wydane do tej pory w związku z przedmiotową inwestycją. W przypadku faktu istnienia projektu lub koncepcji przebudowy ulicy Mogilskiej (również wstępnej wersji takiego, przekazanego przez Wykonawcę do ZIKiT), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udostępnienie nam przedmiotowych dokumentów.


Treść odpowiedzi: 

W dniu 17 lutego 2012 roku ogłoszono przetarg w formule „zaprojektuj i zbuduj” dla projektu przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie — al. Jana Pawła II — Plac Centralny. Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w związku z czym Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie aktualnie nie posiada dokumentacji projektowej. Oferty zostały otwarte w dniu 7 maja 2012 roku. Na skutek odwołań od rozstrzygnięcia przetargu sprawa była rozpatrywana w Krajowej Izbie Odwoławczej. W efekcie wybrano Wykonawcę – firmę Budimex.

Zgodnie z treścią umowy, która została podpisana w dniu 3 września 2012 r., firma Budimex zobowiązana jest do opracowania dokumentacji projektowej w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz do uzyskania stosownych decyzji formalno-prawnych, na podstawie których zrealizowane zostanie zamierzenie inwestycyjne pn. „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” w terminach przewidzianych umową.

W roku 2011 na potrzeby wyłonienia wykonawcy przebudowy linii tramwajowej został opracowany program funkcjonalno-użytkowy uwzględniający również wytyczne w zakresie ścieżek rowerowych przewidzianych do realizacji ramach przedmiotowego zadania. Dodatkowo PFU zawiera wytyczne narzucone przez decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 3/4/2012 z dnia 10 maja 2012 r., znak: AU-01-3.6740.4.5.2012.KPI, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa Al. Jana Pawła II oraz ulic: Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca oraz Czyżyńskiej wraz z budową ul Lema w Krakowie (zadanie 2) o długości 200 m; rozbiórka, przebudowa oraz budowa infrastruktury technicznej; przebudowa oraz budowa ekranów akustycznych; rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną oraz przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowe i autobusowej oraz rozbiórka istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym”, które inwestor na etapie projektu i realizacji musi spełnić.

W chwili obecnej Wykonawca jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. W dniach 26 października 2012 r. oraz 30 października 2012 r. Wykonawca złożył w siedzibie tut. jednostki plansze z koncepcją układu drogowo-torowego na odcinku Rondo Mogilskie — Węzeł Rayskiego oraz na odcinku Rondo Czyżyńskie — Plac Centralny. Przedmiotowe rozwiązania są w trakcie opiniowania.


Treść drugiego wniosku: 

Pismem z dnia 10 listopada 2012 (znak sprawy KMR/7/2012), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnioskowaliśmy o udostępnienie projektu lub koncepcji przebudowy ulicy Mogilskiej, również wstępnej wersji takiego, przekazanej przez Wykonawcę do ZIKiT:
„Wnosimy o udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się obecnie przebudowa ciągu Mogilska – Jana Pawła II, tj. w szczególności czy został już wykonany projekt koncepcji lub przebudowy ulicy Mogilskiej oraz jakie decyzje zostały wydane do tej pory w związku z przedmiotową inwestycją. W przypadku faktu istnienia projektu lub koncepcji przebudowy ulicy Mogilskiej (również wstępnej wersji takiego, przekazanego przez Wykonawcę do ZIKiT), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udostępnienie nam przedmiotowych dokumentów.”

Pismem nr ZIKiT/S/100869/12/NO/83378 potwierdzili Państwo, iż w dniach 26.10.2012 oraz 30.10.2012r. Wykonawca złożył w siedzibie Organu plansze z koncepcją układu drogowo-torowego dla dwóch odcinków przedmiotowej inwestycji. Z niewiadomych dla nas powodów nie wypełniliście jednak Państwo wniosku o udzielenie informacji publicznej w przedmiotowym zakresie, tj. nie przesłaliście Państwo przedmiotowych dokumentów. Co więcej, odpowiedź ta została przesłana po terminie wynikającym z przedmiotowej ustawy.

W związku z faktem, iż sami Państwo potwierdzają, iż dokumenty te istnieją i są w Państwa posiadaniu już ponad miesiąc, jak również przekazują Państwo przedmiotowe dokumenty do rad dzielnic, dochodzimy do przekonania, iż Państwa działanie ma charakter celowy, mający skutkować brakiem możliwości jak najwcześniejszego zapoznania się z koncepcją dla przedmiotowej inwestycji przez stronę społeczną.

Niniejszym wnosimy o usunięcie uchybień i wypełnienie obowiązku nałożonego na Organ przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej , tj. realizację wniosku przesłanego do Państwa dnia 10 listopada 2012 roku pismem KMR/7/2012 i udostępnienie bez zbędnej zwłoki wnioskowanych w przedmiotowym piśmie dokumentów.

W przypadku dużego rozmiaru plików niepozwalającego na wysłanie ich przez ePUAP prosimy umieścić je w BIP lub na serwerze FTP skąd będziemy je mogli pobrać.

Równocześnie przypominamy, iż termin w przedmiotowej sprawie nie ulega przedłużeniu.


Treść drugiej odpowiedzi: 

W odpowiedzi na Państwa pismo z 4 grudnia 2012 r. dotyczące sprawy o znaku: KMR/7/2012 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie znak: ZIKiT/S/100869/12/N0/83378 z dnia 28 listopada 2012 r.

W dniu 26.10.2012 r oraz 30.10.2012 r Wykonawca przekazał plansze z naniesioną na plansze map syt- wys. propozycją rozwiązań układu drogowo-torowego. Wykonawca w piśmie przewodnim nazwał przedstawione plansze koncepcją. Przedstawione do ZIKIT materiały celem wydania opinii nie były kompletne (m.in. brak legendy, opisu, kompletnego zwymiarowania), w związku z czym stanowiły podstawę tylko do wstępnej oceny przez ZIKIT zawartości merytorycznej. Zgromadzone w ZIKIT materiały nie są opracowaniami finalnymi, podlegają dalszemu opiniowaniu przez Działy merytoryczne na organizowanych wewnętrznych radach technicznych i dlatego nie stanowią dokumentu, który można by udostępnić zainteresowanym stronom. Nadmieniamy, że zgodnie z umową Wykonawca umową winien opracować dokumentację w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od dnia 03.09.2012 r. Prace projektowe są w toku, na bieżąco korygowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem opinii ZIKT, dlatego też posiadane dokumenty są jedynie dokumentami roboczymi i mogą znajdować się w nich błędne rozwiązania.

Informujemy, że ZIKIT do dnia dzisiejszego nie przekazywał do Rad Dzielnic opracowań projektowych wykonywanych w ramach zawartej umowy. Równocześnie nadmieniamy, że Wykonawca zgodnie z zapisami umownymi zobowiązany jest do uzyskania opinii Rad Dzielnic, wobec powyższego równolegle z przedstawieniem do ZIKIT plansz z naniesionym, proponowanym rozwiązaniem przebudowy układu drogowo-torowego przedstawił również ww. plansze do Rad Dzielnic.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania opinii Zespołu d.s. ścieżek rowerowych. W związku z powyższym po przekazaniu przez Wykonawcę skorygowanych rozwiązań projektowych do ZIKIT celem uzyskania przedmiotowego audytu, materiały te zostaną umieszczone na stronie ZIKIT (ww-w.zikitkrakow.p1). Zebrane opinie uzyskane pocztą elektroniczną będą wykorzystane do wydania ostatecznego Audytu.


Treść trzeciego pisma (skargi): 

W związku z decyzją z dnia 13.12.2012 r., ZIKiT/S/110054/12/NO składamy niniejszym odwołanie do właściwego organu wyższego stopnia na w/w rozstrzygnięcie.

Pismem z dnia 10.11.2012 r., KMR/7/2102 jako Stowarzyszenie „Kraków Miastem Rowerów” zwróciliśmy się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z wnioskiem
w trybie art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej w sprawie udostępnienia posiadanych przez tę instytucję planów/koncepcji/materiałów przygotowawczych przedstawionych dotąd przez wykonawcę zlecenia na opracowanie planów i przebudowę ul. Mogilskiej w Krakowie.

Pismem z dnia 28.11.2012 r., ZIKiT/S/100869/12/NO/83378 w/w instytucja udzieliła częstkowej odpowiedzi, przedstawiająć jedynie część żądanych informacji. W związku z czym pismem z dnia 04.12.2012 r., KMR/7/2012 wskazaliśmy na braki odpowiedzi i wezwaliśmy Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu do terminowego uzupełnienia odpowiedzi.
Pismem z dnia 13.12.2012 r., ZIKiT/S/110054/12/NO otrzymaliśmy ponowną odpowiedź, którą odmówiono nam udostępnienia posiadanych przez ZIKiT materiałów.

Pomimo formy zwykłego pisma odpowiedź z dnia 13.12.2012 r. stanowi w istocie decyzję negatywną w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej: „Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji”. Za oczywiste należy uznać, że znaczenie ma w pierwszym rzędzie treść, a nie forma odpowiedzi.

Stwierdzić należy, iż okoliczności przedstawione przez ZIKiT nie mieszczą się w ramach przesłanek odmowy udzielenia informacji publicznej, które enumeratywnie wymienia w/w ustawa. A zatem ZIKiT powinien był udzielić żądanej informacji.

Ponadto podnieść należy błedy formalne w/w decyzji z dnia 13.12.2012 r. tj. brak obligatoryjnych elementów treści decyzji, określonych w art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 107 k.p.a. Brak w szczególności pouczenia o prawie odwołania. Ponadto brak informacji, czy ZIKiT jako instytucja i jej dyrektor Pani Joanna Nidziałkowska są upoważnieni do wydawania tego rodzaju decyzji.