8/2012 Andersa – krawężniki

Po przejeździe nową drogą rowerową członek Stowarzyszenia stwierdził obecność wielu uskoków niespełniających norm prawnych. W związku z tym skierowaliśmy do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu następujące pismo z pytaniami:


Treść pisma: 

Wnosimy o dostosowanie uskoków na drodze rowerowej wzdłuż alei Andersa na odcinku Braci Schindlerów-Marii Dąbrowskiej. Jest to nowo wybudowana droga rowerowa, więc nie powinna zostać odebrana w postaci takiej, jaka istnieje. Wnosimy więc o dostosowanie przedmiotowej drogi rowerowej do zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie §48 pkt. 1 oraz Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa wprowadzonych Zarządzeniem Nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 r. pkt. 4.2.

Zwracamy uwagę, że w przypadku zmniejszania wysokości krawężników poprzez ich ścinanie, powierzchnia cięcia również powinna spełniać wymogi wspomnianego rozporządzenia i jej pochylenie nie powinno przekraczać 15%.

Dodatkowo, na tym samym odcinku, ale wybudowanym wcześniej, wnosimy o likwidację dwóch bardzo dużych dziur przy przejazdach rowerowych (przy Zespole Szkół Zawodowych Budostal).

Wspomniane miejsca zaznaczone na mapie:


Zdjęcia wykonane na tym fragmencie drogi w załączeniu.

Ponadto, po drugiej stronie ronda generała Maczka (przy sklepie PoloMarket, zjazd DDR w ul. Andegaweńską) organizacja ruchu stoi w sprzeczności do projektu organizacji ruchu przedstawionego przez pracownika ZIKiT Tomasza Gocała członkom naszego Stowarzyszenia w dniu 29 sierpnia 2012 r. Wnosimy o poprawienie oznakowania w tym miejscu, tj. przeniesienie znaków C13 i C13a. 

Równocześnie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:

  1. Kto był odpowiedzialny za odbiór wybudowanej drogi rowerowej na al. Andersa na odcinku Braci Schindlerów – Marii Dąbrowskiej?
  2. Jeśli w/w droga rowerowa przeszła odbiór dlaczego nie polecono wykonawcy dostosowania uskoków do zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie §48 pkt. 1 oraz Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa wprowadzonych Zarządzeniem Nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 r. pkt. 4.2?
  3. Czy pracownicy ZIKiTu sprawdzają poprawność wykonania oznakowania przez firmy trzecie?

 


W dniu 10 grudnia minął termin odpowiedzi wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego. 16 grudnia pisemnie poinformowaliśmy o przekroczeniu terminu. Po kolejnym tygodniu oczekiwania na odpowiedź, 22 grudnia skierowaliśmy skargę:

Treść skargi: pdf

Pismem z dnia 10 listopada 2012 roku zwróciliśmy się o wyjaśnienie i usunięcie uchybień znajdujących się na drodze rowerowej wzdłuż al. Andersa.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego art. 244. w związku z artykułem 237. wniosek powinien zostać załatwiony najpóźniej do 10 grudnia 2012.

16 grudnia przesłaliśmy do ZIKiT informację o przekroczeniu terminu odpowiedzi. Wobec braku reakcji ze strony Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu składamy skargę na przekroczenie terminu odpowiedzi na wniosek z dnia 10 listopada 2012 roku. Pragniemy podkreślić, że wniosek nie był skomplikowany, a zadane pytania proste – dobrze pracujący urząd nie powinien mieć problemu z odpowiedzeniem na nie natychmiast po przeczytaniu wniosku przez urzędnika. Z tego powodu brak odpowiedzi na to pismo przez półtora miesiąca może sugerować, że zadane pytania były dla ZIKiT niewygodne.

Przypomnę, iż pytania dotyczyły nowo wybudowanej drogi rowerowej wzdłuż al. Andersa, która nie spełnia zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie §48 pkt. 1 oraz Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa wprowadzonych Zarządzeniem Nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 r. pkt. 4.2.

Jeśli ZIKiT odebrał od Wykonawcy przedmiotową drogę nie dopilnowując jej zgodności z obowiązującym prawem, działając na podstawie art. 221 par. 1 i art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy by niezwłocznie zrealizowali Państwo obowiązki wynikające z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, w szczególności informując właściwego prokuratora lub Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także podejmując niezbędne kroki celem zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, jakim niewątpliwie jest w tym wypadku niedopełnienie obowiązków przez osobę nadzorującą w/w inwestycję ze strony ZIKiT.


Treść odpowiedzi: pdf

Dział Realizacji Inwestycji Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w odpowiedzi na Państwa pismo KM:R/8/2012 z 10.11.2012 r. informuje, że przekazano wykonawcy robót konieczność zmniejszenia wysokości krawężników znajdujących się na ciągu rowerowym. Realizacja winna odbyć się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w okresie do 2 tygodni.

Odnośnie wniosku o likwidację dwóch dziur przy przejazdach w rejonie Ronda Generała Maczka należy stwierdzić, że to nie są dziury, lecz system odwodnienia powierzchni jezdni sprowadzający wody opadowe do znajdującej się w pobliżu studzienki ściekowej. Likwidacja takiej formy ścieku spowodowałaby rozlewiska w trakcie opadów na znajdującym się obok przejściu dla pieszych.

O problemie usytuowania znaków drogowych w rejonie ul. Andegaweńskiej otrzymają Państwo odpowiedź od Działu Utrzymania Infrastruktury tut. Zarządu.


Treść odpowiedzi na skargę: pdf

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w odpowiedzi na Państwa skargę z dnia 16 grudnia 2012 r. dotyczącą przekroczenia terminu na udzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 10 listopada 2012 r. dotyczące uchybien na drodze dla rowerów wzdłuż al. Andersa oraz w odpowiedzi na Państwa skargę na działanie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu skierowaną do tutejszej jednostki oraz do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK informuje:

Po powzięciu informacji o wskazanych w Państwa piśmie usterkach został dokonany powtórny przegląd wykonanych robót budowlanych oraz została podjęta interwencja u wykonawczy robót — firmy SAMBUD Józef Paryl. W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia robót naprawczych niezwłocznie po podjęciu informacji o usterkach tj w listopadzie 2012 r. ponowny przegląd z udziałem wykonawcy robót odbył się w dniu 27 grudnia 2012 r., w trakcie którego sporządzono dokumentację fotogaficzną. W związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymu wykonawca został zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do naprawy usterki w ramach robót gwarancyjnych. Na wykonanie naprawy wyznaczono wykonawcy termin 2 tygodni Roboty naprawcze zostały przeprowadzone w dniu 28 grudnia 2012 r.

Ponadto w ramach przeglądu robót w okresie wiosennym zostanie przeprowadzona powtórna kontrola obejmująca ww. odcinek drogi rowerowej uwzględniających wykonanie robót drogowych oraz oznakowanie pionowe i poziome ciągu pieszego i drogi rowerowej. Z uwagi na przedstawione powyżej okoliczności pismo znak: ZIKiT/S/100874/12/IR/158 stanowiące odpowiedź na Państwa pismo z dnia 10 listopada 2012 r. oraz informujące o podjętych działaniach zostało przesłane do Państwa w dniu 2 stycznia 2013 r.

Niemniej jednak bez względu na powyższe przypomniano pracownikom o konieczności stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w prowadzonym postępowaniu, a przede wszystkim o ciążącym na każdym pracowniku obowiązku udzielenia odpowiedzi na zgłaszane przez obywateli, zgodnie z Działem VIII k.p.a., wnioski, skargi i petycje z zachowaniem przewidzianych ustawą terminów.


Treść kolejnego pisma: pdf

W odpowiedzi na pismo ZIKiT/S/100874/12/IR/158 z dnia 02.01.2013 roku, zwracamy się z następującymi wnioskami i pytaniami:

1. W Pańskiej odpowiedzi na nasze pismo z dn. 10.11.2012 nie otrzymaliśmy odpowiedz na zadane pytania nr 1 i 2. Prosimy o ustosunkowanie się do nich.
1. Kto był odpowiedzialny za odbiór wybudowanej drogi rowerowej na al. Andersa na odcinku Braci Schindlerów – Marii Dąbrowskiej?
2. Jeśli w/w droga rowerowa przeszła odbiór dlaczego nie polecono wykonawcy dostosowania uskoków do zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie §48 pkt. 1 oraz Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa wprowadzonych Zarządzeniem Nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 r. pkt. 4.2?

2. Odnośnie wyjaśnienia co do dziur znajdujących się na przedmiotowej trasie, nie możemy zgodzić się, iż przedstawione przez Pana wyjaśnienia są wystarczające.
W przypadku przejazdu od ZSZ Budostal do DH Wanda istotnie jest to element odwodnienia, jednak nadal powinien on zostać (i o to wnosimy) zabezpieczony kratką ściekową lub przebudowany do ścieku szczelinowego, jak na rysunku 4.2 w podręczniku GDDKiA dot. odwodnienia dostępnym tutaj:
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/a/analiza-metod-poprawy-stanu-odwo_1//documents/zeszyt-5.pdf
Natomiast przy przejeździe prowadzącym na os. Albertyńskie uznanie tego:

za element odpływu uznamy za niedopatrzenie i wnosimy o jak najszybsze wyrównanie tej niebezpiecznej wyrwy.

3. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na nawierzchnię niedawno oddanego fragmentu DDR i prosimy o informację co ZIKiT zamierza zrobić, by nawierzchnię doprowadzić do stanu prawidłowego i zabezpieczyć przed takimi spękaniami w przyszłości.

4. Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienie audytu rowerowego dla odcinka DDR wzdłuż al. Andersa od ul. Konopnickiej do ul. Braci Schindlerów.


Treść odpowiedzi: pdf 

załącznik (audyt): pdf

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w związku z Państwa wnioskiem KMR/8/2012 z dnia 16 stycznia 2013 r. przesłany za pośrednictwem platformy ePUAP, informuje:

Ad. 1.
1) Odbiór wybudowanej ścieżki rowerowej w Al. Gen. Andersa na odcinku od ul. Braci Schindlerów do ul. Marii Dąbrowskiej został komisyjnie dokonany przez inwestora w dniu 10 lipca 2012 r. i przekazany do użytkowania bez uwag co do jakości.
2) Wykonawca robót na przedmiotowej ścieżce został zobligowany aby zmniejszyć wysokość krawężników w ciągu ścieżki rowerowej, co zostało wykonane.

Ad. 2.
Z uwagi na konieczność przeanalizowania Państwa wniosku odpowiedź w tym zakresie zostanie udzielona odrębnym pismem.

Ad. 3.
Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego zostanie sprawdzona w ramach przeglądu wiosennego, co jest standardowym działaniem jednostki. Zinwentaryzowane usterki zostaną usunięte w ramach gwarancji. Jednocześnie z uwagi na brak możliwości zidentyfikowania wskazanego miejsca na postawie zamieszczonego we wniosku zdjęcia odcinka ścieżki rowerowej, zwracam się z prośbą doprecyzowanie lokalizacji.

Ad. 4.
Ustosunkowując się do wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dot. udostępnienia audytu rowerowego dla odcinka DDR wzdłuż al. Andersa od ul Konopnickiej do ul. Braci Schindlerów, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, uznając wpisanie ul. Konopnickiej jako ewidentną pomyłkę pisarską, w załączeniu przesyła audyt dot. odcinka od ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Braci Schindlerów.


Treść naszego pisma:pdf

W nawiązaniu do pisma ZIKiT/S/4663/13/NO/6627, jak również przekazanego tym pismem audytu rowerowego ZIKiT/S/39580/11/UK/36425, a także na podstawie odpowiedzi udzielonych w piśmie ZIKiT/S/113925/12/NO, wnosimy o przeprowadzenie kontroli mającej wyjaśnić w jaki sposób Organ prowadził nadzór nad wykonaniem projektu oraz inwestycji w postaci budowy drogi dla rowerów po południowej stronie ul. Andersa, na odcinku od ronda gen. Maczka do skrzyżowania z ul. Braci Schindlerów.

Efektem końcowym przeprowadzonej inwestycji, po, jak informuje Organ „komisyjnym odbiorze, podczas którego nie dopatrzono się nieprawidłowości”, jest infrastruktura niespełniająca nie tylko zapisów rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zarządzenia nr 2103/2004 prezydenta miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej miasta Krakowa”, ale również niezgodna z wydanym przez ten sam Organ dnia 21.06.2011 roku audytem rowerowym nr ZIKiT/S/39580/11/UK/36425. Dodatkowo, infrastruktura ta wykonana została w taki sposób, iż już po kilku miesiącach od odbioru, z powodu licznych spękań, które to wynikają zapewne z niewłaściwego sposobu wykonania podbudowy, jej stan jest mocno niezadowalający.

Nieprawidłowości są tak znaczne, a stan faktyczny tak mocno odbiegający od zapisów wydanego audytu, iż trudno uwierzyć, że podczas kontroli żaden z pracowników Organu nie dopatrzył się najmniejszych nieprawidłowości. Nie chodzi tutaj bowiem jedynie o wysokość krawężników, których to kwestia poruszana była w poprzednich pismach, lecz również brak ciągłości nawierzchni drogi rowerowej, czy odpowiednią niweletę. Nie jest możliwe, aby przy prawidłowo przeprowadzonym odbiorze rzeczy takie nie zostały zauważone. Wątpimy również w fakt, aby pracownicy Organu przeprowadzający przedmiotowy odbiór nie byli w stanie rozróżniać kolorów.

W związku z powyższym domagamy się przeprowadzenia kontroli, mającej wyjaśnić następujące kwestie:

1/ Czy w finalnym projekcie, który to został zatwierdzony przez Organ, ujęte zostały uwagi wynikające z audytu rowerowego nr ZIKiT/S/39580/11/UK/36425.
a/ Jeśli Organ zgodził się na odstępstwa od zapisów audytu, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnosimy o przekazanie stosownych dokumentów, tj. kolejnego wydanego audytu rowerowego dla przedmiotowej inwestycji oraz pism przekazanych w tym temacie wykonawcy.
b/ Jeśli Organ nie zgodził się na odstępstwa od audytu, a finalny projekt nie uwzględnia uwag wynikających z przedmiotowego dokumentu, wnosimy o wyjaśnienie, dlaczego projekt taki został zaakceptowany przez Organ oraz o wyciągnięcie konsekwencji wobec osób za to odpowiedzialnych;

2/ Wnosimy o wyjaśnienie, dlaczego inwestycja została zrealizowana niezgodnie z zapisami audytu nr ZIKiT/S/39580/11/UK/36425, tj. w szczególności dlaczego:
– zezwolono wykonawcy na zrezygnowanie z ciągłości nawierzchni drogi dla rowerów na zjazdach;
– zezwolono wykonawcy na wykonanie drogi dla rowerów, która nie jest obniżona w stosunku do znajdującego się obok chodnika;
– zezwolono wykonawcy na wykonanie obrzeży i krawężników w kolorze innym, niż czerwony;
Dla każdego z punktów powyżej wnosimy o oddzielne wyjaśnienie, dlaczego zdecydowano się na odstępstwa od audytu;

3/ W przypadku, gdyby Organ nie zdecydował się na odstępstwa od zapisów audytu lub nie był tego w stanie udokumentować, wnosimy o wyjaśnienia którego dnia oraz w jaki sposób przeprowadzony został odbiór przedmiotowej inwestycji, iż pracownicy Organu nie dopatrzyli się żadnych nieprawidłowości, mimo, iż stan infrastruktury w dniu odbioru znacząco odbiegał od zapisów stosownego audytu.

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnosimy o przekazanie dokumentów powstałych podczas tego odbioru (notatka służbowa, protokół).
Wnosimy o wyjaśnienie, czy podczas odbioru:
– sprawdzana była ciągłość nawierzchni na zjazdach;
– sprawdzany był kolor oraz rodzaj zastosowanej kostki betonowej;
– sprawdzana była niweleta – wraz z podaniem o ile cm droga dla rowerów została obniżona względem chodnika;
– sprawdzana była wysokość krawężników – wraz z podaniem jakie uzyskano wyniki w przypadku każdego z krawężników;

4/ Wnosimy o wyjaśnienia, z czego wynikają pojawiające się już po kilku miesiącach od odbioru inwestycji spękania nawierzchni. W tym przypadku stoimy na stanowisku, iż wyjaśnienia wymaga fakt, jaka jest przyczyna tego typu stanu rzeczy. Jeśli bowiem nieprawidłowo została wykonana podbudowa, nie wystarczy jedynie zabezpieczyć spękań.

5/ Wnosimy o doprowadzenie przedmiotowej drogi rowerowej do stanu zgodnego z zapisami audytu, tj. w szczególności:
– wymianę obrzeży oraz krawężników wykonanych z kostki betonowej na elementy w kolorze czerwonym;
– obniżenie przedmiotowej drogi dla rowerów w stosunku do chodnika – zgodnie z zapisami standardów oraz wydanego audytu rowerowego;
– przebudowę zjazdów tak, aby zachowana została ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów;

Wnosimy o podanie, w jakim czasie prace te zostaną wykonane oraz kto poniesie koszty ich wykonania.

Opisana sytuacja wskazuje wyraźnie na niedopełnienie obowiązków przez pracowników Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Powyższe zachowanie stanowi czyn spełniający znamiona czynu zabronionego opisanego w art. 231 § 1 kodeksu karnego, który stanowi:

Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Treść tego przepisu wskazuje, że wspomniany czyn można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie.

Fakt niedopełnienia obowiązków w przedmiotowej sprawie jest oczywisty, co wykazano powyżej. Natomiast szkoda dla interesu publicznego polega na realizacji inwestycji w kształcie niezgodnym z prawem.

Zgodnie z art. 304 § 2 kodeku postępowania karnego:

Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 221 par. 1 i art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy by niezwłocznie zrealizowali Państwo obowiązki wynikające z powołanego przepisu kodeksu postępowania karnego, w szczególności informując właściwego prokuratora lub Policję o poważnym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także podejmując niezbędne kroki celem zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa.


Treść odpowiedzi: pdf

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2013 r., znak: KMR/8/2012, w sprawie problematyki uwarunkowań zwianych z budową ścieżki rowerowej na ul. Andersa w Krakowie, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wyjaśnia, co następuje.

Ad.1

Uwagi zamieszczone w audycje rowerowym dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od Ronda gen. Maczka do ul. Braci Schindlerów zostały uwzględnione w projekcie docelowym.

Ad. 2

W odniesieniu do kwestii poruszonych w niniejszym punkcie podniesienia wymagają następujące uwarunkowania.

ad. tiret pierwsze

Dokumentacja projektowa przewidywała na przejazdach samochodowych, prowadzących w głąb osiedla, utrzymanie istniejących nawierzchni asfaltowych, co zostało wykonane. Dzięki temu została zachowana ciągłość ciągu rowerowego. Poprawki przy krawężnikach zostały zrealizowane z końcem grudnia 2012 r.

ad. tiret drugie

W ramach omawianej inwestycji ciąg rowerowy w stosunku do znajdującego się obok chodnika został obniżony o około 2cm, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

ad. tiret trzecie

Celem zachowania ciągłości i walorów estetycznych nowobudowanej ścieżki z tą, jaka była zrealizowana w roku 2008, wykonaną z obrzeża w kolorze szarym, inspektor
nadzoru, bazując na przyslugujących mu uprawnieniach, odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy zmienił kolorystykę krawężnika tramwajowego.

Ad. 3

Z uwagi na treść odpowiedzi zamieszczonej w pkt 2 tiret trzecie, a także sposób sformulowania pytania zamieszczonego w niniejszym punkcie, nie zaistniał obowiązek udostępnienia informacji publicznej.

Jednocześnie informujemy, iż protokół odbioru prac robót nie jest obejmowany zakresem pojęcia informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.). Jak trafnie bowiem wskazano w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2004 r., sygn. akt IV SA/Wr 241/04, podkreślić także należy, że żaden przepis omawianej ustawy nie daje podstaw do uznania za inlormację publiczną protokółów odbioru robót, czy jakiejkolwiek dokumentacji związanej z rozliczeniem i zakończeniem robót budowlanych. Taka dokumentacja nie stanowi bowiem ani informacji o polityce wewnętrznej i zagranicznej (art. 6 ust. 1), o podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy (art. 6 ust. 1 pkt. 2), o zasadach funkcjonowania tych podmiotów (art. 6 ust. 1 pkt. 3), o danych publicznych, w tym treści dokumentów urzędowych, stanowiska w sprawach publicznych, o treści innych wystąpień, o stanie państwa (art. 6 ust. 1 pkt. 4) względnie też o majątku publicznym w zakresie unormowanym w art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

Ad. 4

Spękania ścieżki dotyczą odcinka zrealizowanego w roku 2008 r. i nie są obejmowane gwarancją. W ramach wiosennych przeglądów nawierzchni wszystkich dróg usytuowanych w granicach Gminy Miejskiej Kraków, zostanie sporządzona lista napraw i ustalona kolejność ich wykonywania. Natomiast drobne spękania na ścieżce zrealizowanej w 2012 r. zostaną usunięte w najbliższym terminie, przy wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych.

Ad. 5

ścieżka rowerowa zrealizowana w 2012 r. została wykonana w sposób prawidłowy, zgodnie z wymogami technicznymi i nie wymaga żadnych przeróbek.

W przedmiocie wystosowanych przez Pana zarzutów niedopełnienia obowiązków przez pracowników ZIKiT informuję, iż szanując prawo do wysuwania własnych twierdzeń, proszę mieć na uwadze dyspozycję wynikająca z art. 115 § 12 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z póżn. zm.), bowiem groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego (…). Przy czym wyrażenia zawarte w piśmie z dnia 13 lutego 2013 r. nie mają na względzie ochrony interesu publicznego, jednakże prowadzenie polemiki ze stanowiskiem sformułowanym we wcześniejszej korespondencji.


Treść skargi: pdf

Pismem z dnia 10 listopada 2012 roku znak KMR/8/2012 zwróciliśmy się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu m.in. o przestawienie znaków C13 i C13a znajdującego się w rejonie ronda gen. Maczka przy ul. Andegaweńskiej.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego art. 244. w związku z artykułem 237. wniosek powinien zostać załatwiony najpóźniej do 10 grudnia 2012.
16 grudnia ubiegłego roku przesłaliśmy do ZIKiT informację o przekroczeniu terminu odpowiedzi. Wobec braku reakcji ze strony Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu 22 grudnia przesłaliśmy do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK i ZIKiT skargę na przekroczenie terminu odpowiedzi.

2 stycznia otrzymaliśmy odpowiedź na część naszego wniosku z 10 listopada. W piśmie mogliśmy przeczytać: „O problemie usytuowania znaków drogowych w rejonie ul. Andegaweńskiej otrzymają Państwo odpowiedź od Działu Utrzymania Infrastruktury tut. Zarządu.”.

11 stycznia otrzymaliśmy odpowiedź na skargę. Tekst sygnowany przez panią Dyrektor ZIKiT oraz pana Kierownika Działu Organizacji zawiera fragment: „(…) przypomniano pracownikom o konieczności stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w prowadzonym postępowaniu, a przede wszystkim o ciążącym na każdym pracowniku obowiązku udzielenia odpowiedzi na zgłaszane przez obywateli, zgodnie z Działem VIII k.p.a., wnioski, skargi i petycje z zachowaniem przewidzianych ustawą terminów.

Dzisiaj, niespełna 4 miesiące po naszym pierwszym piśmie znaki drogowe przy ul. Andegaweńskiej nadal nie zostały przestawione i stoją niezgodnie z projektem organizacji ruchu, a Dział Utrzymania Infrastruktury nadal nie przesłał odpowiedzi na pismo z listopada ubiegłego roku.

Taka sytuacja jest niedopuszczalna, rażąco łamie zapisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz lekceważy konstytucyjne prawa obywatelskie.

W związku z powyższym prosimy o:

  • doprowadzenie oznakowania do zgodnego z projektem organizacji ruchu,
  • wskazania winnego złego usytuowania znaków, w szczególności czy był to pracownik ZIKiT czy zewnętrzna firma oraz poinformowanie o konsekwencjach wyciągniętych w związku z tą sytuacją,
  • jeżeli oznakowaniem zajmują się zewnętrzne firmy: wyjaśnienie czy i w jaki sposób pracownicy ZIKiT sprawdzają poprawność wykonania oznakowania przez te firmy,
  • wyjaśnienie w jaki sposób pismo wysłane do ZIKiTu w listopadzie ubiegłego roku do tej pory nie doczekało się odpowiedzi.