Wnioski i interwencje KMR w 2016 roku

Numer Tryb Adresat Temat sprawy Data i treść wniosku Data i treść odp. Uwagi
21/2016 ZIKiT Uwagi dot. planowanej przebudowy ulicy Starowiślnej i ulicy Krakowskiej
20/2016 SM
KMP
Kontrola prędkości w strefie zamieszkania w Starym Mieście w Krakowie
19/2016  SM Kontrole wjazdu na kontrapas Podwale – Dunajewskiego
18/2016  ZIKiT Udostępnienie protokołów posiedzeń
Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie
17/2016 SM
KMP
Kontrole wjazdu aut na drogę dla rowerów na ul. Reymana
15/2016 ZIKiT Stan realizacji zaplanowanych na 2016 rok inwestycji rowerowych
14/2016 ZIKiT Uwagi Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów dot. planowanych zmian organizacji ruchu na ul. Kalwaryjskiej
13/2016 ZIKiT Interwencja ws. oblodzenia infrasturktury rowerowej na R.Dywizjonu 308
11/2016 ZZM Zieleń  w skrajni dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kapelanka oraz wzdłuż ul. Bernardyńskiej.
 10/2016 ZIKiT Wyznaczenie przejazdów rowerowych przez ul. Brożka
 9/2016 ZIKiT Infrstruktura rowerowa na ul. Piastowskiej – na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bronowicką / Podchorążych do skrzyżowania z ul. Igrców (Cichy Kącik). 09.06.2016 (pdf) 16.08.2016 (pdf)
8/2016 ZIKiT   Poprawa nawierzchni nowo wyremontowanej ul. Reymonta w zakresie pasów ruchu rowerów  07.06.2016 (pdf) 24.08.2016 (pdf)  12.08.2016 – skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf)
7/2016  ZIKiT Zapadnięta jezdnia na ul. Madalińskiego 16 07.06.2016 (pdf)  22.06.2016 (pdf)
 6/2016 ZIKiT Remont interwencyjny przed SDM CPR wzdluz ul. Kapelanka 24.08.2016 (pdf)
 5/2016 ZIKiT Gwarancyjna naprawa drogi dla rowerów (DDR) wzdłuż ul. Reymana 07.06.2016 (txt)

01.07.2016 (pdf) – pismo DW KMR

10.08.2016 – skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf)
K1/2016 UMK Uwagi do Projektu Polityki Transportowej Miasta Krakowa Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów 25.03.2016 (pdf)
4/2016 ZIKiT dot. drogi dla rowerów na ul. Twardowskiego. 04.03.2016 (pdf)
3/2016 ZIKiT dot. kontraruchu rowerowego na ul. Barskiej i ul. Madalińskiego  03.03.2016 (pdf)
2/2016 241 KPA ZIKiT Wyznaczenie kontrapasa rowerowego w Krakowie na ul. Bocznej i ul. Zarzecze 09.02.2016 (pdf)

Użyte skróty:

 • 227 KPA – Zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze.
  Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany (źródło: ePUAP, stan na dzień 2017-11-16)
 • 241 KPA – Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy związane z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. (źródło: ePUAP, stan na dzień 2017-11-16)
 • BKW – Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa
 • KMP – Komenda Miejska Policji w Krakowie
 • KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • PMK – Prezydent Miasta Krakowa
 • SM – Straż Miejska Miasta Krakowa
 • UIP – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) (źródło: ePUAP, stan na dzień 2017-11-16)
 • ZIKiT – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
 • ZZM – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie