A/2/2012 Stacja benzynowa ul. Rybitwy

Dokumenty przedstawione przez ZIKiT:  

Treść uwag: 

1/ Konieczna jest zmiana geometrii drogi dla rowerów w rejonie projektowanego wjazdu. W przedstawionym do audytu projekcie DDR niepotrzebnie lawiruje w przedmiotowym miejscu i należy wyprostować jej przebieg tak, aby podczas przejazdu nie trzeba było wykonywać niepotrzebnych skrętów. DDR na całym odcinku powinna zostać poprowadzona w linii prostej.
W omawianej sytuacji rowerzysta poruszający się wspomnianą DDR porusza się wzdłuż drogi głównej i ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami wjeżdżającymi na ul. Rybitwy oraz z niej zjeżdżającymi. Niezarozumiałą sytuacją jest więc dostosowywanie przebiegu przedmiotowej DDR do geometrii projektowanego wjazdu oraz takie jej poprowadzenie, iż rowerzysta nie porusza się cały czas równolegle do jezdni drogi głównej, co sugerować może kierującym sytuację odwrotną;

2/ Na wjeździe należy wykonać wyniesione PdR oraz PdP z zachowaniem ciągłości nawierzchni DDR, analogicznie jak zostało to wykonane np. wzdłuż DDR po południowej stronie ul. Andersa na odcinku DH Wanda – rondo Kocmyrzowskie. W omawianej sytuacji rowerzysta poruszający się wspomnianą DDR porusza się wzdłuż drogi głównej i ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami wjeżdżającymi na ul. Rybitwy oraz z niej zjeżdżającymi. Brak ciągłości nawierzchni sugeruje sytuację odwrotną i skutkuje nieuznawaniem tego pierwszeństwa przez kierujących pojazdami samochodowymi;

3/ Projekt wjazdu wykonany powinien zostać tak, aby przede wszystkim podnosił bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu oraz sugerował prawidłowe zachowanie w przedmiotowej sytuacji, a nie jedynie umożliwiał jak najszybszy wjazd i wyjazd na ul. Rybitwy. Konieczna jest zmiana geometrii jezdni w obrębie wjazdu, tak, aby wymusić zmniejszenie prędkości pojazdów samochodowych;

 

4/ Szczegółowe rozwiązania powinny być zgodne nie tylko z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, lecz również z Zarządzeniem nr. 2103/2004 Prezydenta miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej miasta Krakowa”.
W związku z powyższym:
a/ w dokumentach dt. projektu powinien znaleźć się zapis, iż podstawą opracowania jest również Zarządzenie nr. 2103/2004 Prezydenta miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej miasta Krakowa”, projektant zapoznał się z przedmiotowym Zarządzeniem, a zastosowane w projekcie rozwiązania są zgodne z tym dokumentem;
W przypadku przedmiotowego projektu dotyczy to w szczególności kwestii takich jak:
b/ wzdłuż trasy rowerowej nie mogą występować żadne uskoki, dotyczy to w szczególności wysokości krawężników oraz odwodnienia w rejonie projektowanego wjazdu. Pragniemy zauważyć, iż zapisy Zarządzenia nr. 2103/2004 Prezydenta miasta Krakowa uszczegóławiają w tym aspekcie zapisy Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
c/ w przypadku DDR poprowadzonej wzdłuż chodnika należy zastosować obniżenie DDR o 3-5 cm w stosunku do poziomu chodnika oraz należy oddzielić ją od chodnika krawężnikiem o skosie 30 stopni;
d/ obrzeża ścieżki rowerowej wykonać z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych (obrzeży, krawężników) w kolorze czerwonym;
e/ nawierzchnia DDR powinna charakteryzować się wysokim standardem równości i eliminować opory toczenia. Podczas budowy nawierzchnia powinna być kładziona w sposób mechaniczny.

5/ Dodatkowo:
a/ w okolicy wjazdu zastosować czerwony kolor nawierzchni DDR;

Po wprowadzeniu zmian z pkt. 1, 2 oraz 3 projekt powinien zostać poddany ponownemu audytowi rowerowemu.