Fakty nt rowerowego budżetu Krakowa na rok 2016

W związku z zamieszaniem przy tworzeniu budżetu Krakowa na rok 2016 przypominamy najważniejsze fakty i daty:

1) 25.05.2014 roku w referendum mieszkańcy Krakowa jednoznacznie opowiadają się za budową więcej ścieżek rowerowych. W referendum bierze udział 35,96% uprawnionych (niezbędne minimum to 30%), z czego 85,2% (175033) głosuje na „tak” odpowiadając na pytanie o ścieżki rowerowe. Oficjalna informacja jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=60751

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (D.U.2000.88.985) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000880985 mówi w art. 65. „Jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie podejmie czynności w celu jej realizacji.”

2) Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski powołał zarządzeniem specjalny zespół, który wypracował rekomendacje dla dalszych działań w związku z wynikiem referendum w zakresie ścieżek rowerowych. Zespół zakończył działalność 31.12.2014. Całość dokumentów jego pracy – w tym skład osobowy, rekomendacje finansowe i szczegóły prac – jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64350 w szczególności istotne są rekomendacje finansowo-rzeczowe, dostępne tutaj: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/127082/karta

3) Niezależnie od referendum i prac zespołu, Kraków przygotowywał wspólnie z sąsiadującymi gminami projekt Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W ramach ZIT Kraków przeznacza na inwestycje rowerowe ok. 61 mln zł. Zakres rzeczowy ZIT częściowo pokrywa się z rekomendacjami zespołu poreferendalnego (zespół nie miał informacji o szczegółach przygotowywanego ZIT).

4) Budżet miasta Krakowa na rok 2015 przewidywał na inwestycje rowerowe kwotę 12 mln zł, w tym ZIT – ok. 8 mln zł. Kluczowe i zgodne z rekomendacją zespołu były inwestycje na ul. Wielickiej (główna trasa rowerowa nr 1) i ul. Wadowickiej (główna trasa rowerowa nr 10). Z przyczyn zewnętrznych ZIT w roku 2015 w ogóle nie był uruchamiany i środki nie zostały wykorzystane. Link: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=66541

5) W 2015 roku dwukrotnie doszło do spotkania radnych i przewodniczącego dawnego zespołu referendalnego z wiceprezydentem Trzmielem. 2 października prez. Trzmiel przedstawił radnym Andrzejowi Hawrankowi (przew. Komisji Budżetowej) i Aleksandrowi Miszalskiemu oraz Marcinowi Hyle (przew. dawnego zespołu poreferendalnego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej) projekt budżetu Krakowa na rok 2016 w zakresie inwestycji rowerowych. Projekt nie obejmował zadań realizowanych w ramach ZIT i opiewał na ok. 27 mln zł. Ustalono, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2020 w zakresie inwestycji rowerowych przygotuje ZIKiT na podstawie rekomendacji zespołu, o którym mowa w pkt. 2. Treść projektu jest tutaj (plik xls, trzecia zakładka).

6) W listopadzie w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się projekt budżetu Krakowa na rok 2016 i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej. W budżecie można znaleźć jedynie inwestycje w ramach ZIT, proponowana kwota 27 mln skurczyła się do kilkuset tysięcy. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej nie obejmuje inwestycji rekomendowanych przez zespół.

7) W piśmie datowanym 17.11.2015 przesłanym 18.11. e-mailem przez pracownika ZIKiT wiceprezydent Trzmiel poinformował Marcina Hyłę o fakcie ujęcia w WPF harmonogramu zadań rowerowych określonych w ZIT oraz, że decycja o budżecie rowerowym i WPF „jest uzależniona od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 i w WPF”. Treść pisma jest tutaj (skan, pdf), załącznik do pisma (xls) tutaj. Według naszej wiedzy w tej chwili Rada Miasta nie otrzymała takiego projektu, jaki został przedstawiony w załączniku do pisma wiceprezydenta Trzmiela (WPF) i nie może nad nim głosować.

Projekt przesłany e-mailem przez wiceprezydenta Trzmiela (pkt. 7) jest zbieżny z dokumentem przedstawionym na spotkaniu 2.10.2015 (patrz punkt 5) i rekomendacjami zespołu (patrz pkt. 2).

Oczekujemy, że zostanie przedstawiony Radzie Miasta Krakowa jako część projektu budżetu na rok 2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.